Czy jesteśmy gotowi na wielką wodę?

środa, 17 kwietnia 2013 06:10
Drukuj

powodz2010We wtorek 16. kwietnia 2013 r.  w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego poświęcona działaniom dla poprawienia bezpieczeństwa powodziowego naszego kraju.

W konferencji wzięli udział także Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski oraz Z-ca Dyrektora Pionu Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Rafał Bąkowski.

W oficjalnym materiale prasowym czytamy:

W 2013 roku przeznaczono prawie 1 miliard 300 milionów złotych na prace związane z zabezpieczaniem przeciwpowodziowym mieszkańców. W Polsce mamy blisko 8500 km wałów przeciwpowodziowych z czego ponad 3730 km to wały I i II klasy (znaczenie nie tylko lokalne). Od 2008 roku 424 km z nich wyremontowano, zmodernizowano lub zbudowano od nowa. W tym roku proces budowy i modernizacji obejmie kolejne 100 km. Wszystkie służby państwowe są gotowe i monitorują sytuację powodziową. Na dzisiaj nie ma zagrożenia powodzią występują lokalne podtopienia.

Odtworzono najistotniejszą infrastrukturę przeciwpowodziową zniszczoną w 2010 roku.

Po powodzi 2010 roku Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej prowadzą prace związane z usuwaniem skutków oraz zabezpieczaniem przed powodziami. W szczególności przywracana jest drożność koryt cieków, umacniane są brzegi oraz dna, remontowane lub przebudowywane są uszkodzone elementy urządzeń wodnych, wypłacane odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące. Prowadzona jest wycinka drzew i krzewów. Łączne straty RZGW oszacowały na kwotę około 1 942,9 mln złotych.

W latach 2010-2012 Regionalne Zarządy wydatkowały na najważniejsze inwestycje odtworzeniowe 402 mln złotych, pieniądze pochodziły z NFOŚiGW, rezerwy celowej budżetu państwa (MAiC), Funduszu Solidarności UE. Na 2013 rok zapewnioną już mamy kwotę 159 mln zł., w tym: kwota 40 mln zł. (środki z NFOŚiGW) oraz 119 mln zł. z rezerwy celowej.

Prowadzone są badania i pomiary służące opracowaniu ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli stale piętrzących wodę oraz  wałów przeciw powodziowych. W Polsce mamy blisko 8500 km wałów 97 procent wałów jest zarządzanych i nadzorowanych przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych dlatego większość prac  związanych z rekonstrukcją i budową wałów przeciwpowodziowych prowadzone są właśnie przez WZMiUW. W administracji RZGW jest tylko 274 km wałów to około 3 procent wszystkich wałów. Wszystkie uszkodzenia infrastruktury przeciwpowodziowej zostały naprawione.

Monitoring sytuacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, służby hydrometeorologiczne i służby kryzysowe wojewodów prowadzą stały monitoring sytuacji na terenach zagrożonych podtopieniami i powodzią. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, służbie podległej MSW, funkcjonuje Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej (PSP) należy m.in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Państwowa Straż Pożarna w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), będącego częścią systemu bezpieczeństwa państwa, dysponuje około 30 tys. strażaków PSP (zawodowych) oraz około 126 tys. strażaków ochotników jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o sprzęt, KSRG w przypadku wystąpienia powodzi, dysponuje m.in.: 50 kontenerami przeciwpowodziowymi, 913 łodziami, 403 pontonami, amfibią, 4 poduszkowcami, ponad 20 tys. pomp pożarniczych, prawie 10 tys. agregatów prądotwórczych, ponad 60 km zapór przeciwpowodziowych, ok. 4 tys. m2 folii do uszczelniania wałów, ponad milionem worków na piasek, itp. 

Bezpieczeństwo powodziowe

Bezpieczeństwo powodziowe to przede wszystkim wczesna informacja o zagrożeniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podjął działania poprawiający system pomiarowy, (1258 stacji meteorologicznych i 940 stacji hydrologicznych) i system prognoz. Zbudowano MONITOR IMGW-PIB czyli system informowania i ostrzegania. Na tej platformie zamieszczane są w trybie on-line, informacja o aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, informacja o prognozowanej sytuacji hydrologicznej, informacja o wydanych ostrzeżeniach meteorologicznych i hydrologicznych. Zamieszczana jest prezentacja przestrzenna aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej. W ramach tego systemu generowane są raporty. Jest to jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów informacyjno-ostrzegawczych. Jest to źródło informacji dla aplikacji i systemów wykorzystywanych w strukturach zarządzania kryzysowego. To także mobilne stanowisko dystrybucji informacji, ostrzeżeń i prognoz.   

Bezpieczeństwo to wiedza o zagrożeniach. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął realizacja projektu  "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK). Celem projektu jest poprawienie osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nad zwyczajnymi zagrożeniami poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która wspomagać będzie zarządzanie kryzysowe.  Całkowity koszt projektu szacowany jest na 300 mln zł.

Co zrobiono:

 1. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego - termin zakończenia 12.2011 r. (100%)
 2. Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych - termin zakończenia raport:  12.2011 r.; katalog projektów i wytyczne do projektowania systemu ISOK - 02.2012 r. (100%)
 3. Zintegrowana baza danych obiektów topograficznych (ZBDOT) -   planowany termin zakończenia zadania w projekcie 12.2013 r.; zakończono realizację produktu 100%

Co robimy:

 1. Numeryczny Model Terenu (NMT) -  planowany termin zakończenia zadania w projekcie 12.2013 r.; bieżący poziom realizacji 92%
 2. Ortofotomapa cyfrowa -  planowany termin zakończenia zadania w projekcie 12.2013 r.; bieżący poziom realizacji  70%
 3. Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) - planowany termin zakończenia zadania: 12.2013 r. zaawansowanie prac nad wykonaniem - MZP dla CMPiSMapy zagrożeń meteorologicznych - planowany termin opracowania map historycznych i algorytmów automatycznego tworzenia map operacyjnych: 12.2013 r., implementacja map do Systemu Informatycznego ISOK i ich udostępnienie: 12.2014 r.  (64%)
  1. Gdynia 44%,
  2. Kraków 44%,
  3. Poznań 27%,
  4. Wrocław 31%;
 4. Mapy innych zagrożeń - planowany termin opracowania map statycznych algorytmów automatycznego tworzenia map operacyjnych: 12.2013r., implementacja map do Systemu Informatycznego ISOK i ich udostępnienie: 12.2014 r. (40%)
 5. System informatyczny ISOK - termin realizacji zadania: 31.12.2014 r.

Największe inwestycje przeciwpowodziowe

Niezależnie od realizacji powyższych działań prowadzone są inwestycje. Oto największe z nich:

Zbiornik wodny Świnna Poręba

 Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (Polder)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - Etap I

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I

Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika włocławskiego

Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

Prezentacja KZGW
Prezentacja IMiGW

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2013 08:19