"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2014 Liga Morska i Rzeczna w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Liga Morska i Rzeczna w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Email Drukuj PDF

muzeumplakatW dniu wczorajszym, 17 grudnia 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, odbyło się spotkanie "Polityka morska i rzeczna Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie opracowania pt. Liga Morska i Rzeczna - sojusznik ludzi morza i rzek, autorstwa Wacława L. Kowalskiego i Marka Jankiewicza".

Organizatorami środowego spotkania było Muzeum Niepodległości w Warszawie, Klub "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie oraz Towarzystwo Miłośników Historii - Komisja Biografistyki, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego.

Wśród licznie przybyłych, tego wieczoru do Muzeum Niepodległości, zaproszonych gości byli m. in.: Piotr Andrzejewski - sędzia Trybunału Stanu, wieloletni Senator Rzeczypospolitej Polskiej  (Senator I, II, III, IV, VI i VII kadencji), prof. dr hab. inż. Marek Gromiec - Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Maciej Gromek - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, Dariusz Gronek - Prezes Zarządu DHV Hydroprojekt sp. z o. o., członek Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR, Janusz Taber - Komandor Yacht Klubu Polski oraz Edward Kłopotowski - Prezes Fundacji "Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego".

Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej zeprezentowany był przez Wiceprezesa ZG Wacława L. Kowalskiego - Prezesa Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR oraz Członka ZG kpt. ż.ś. Andrzeja Potapowicza - Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego LMiR. Towarzyszyli im Członkowie Honorowi LMiR, członkowie Klubu "Bractwo Wislane" LMiR: Andrzej Frelek oraz  prof. Marian Marek Drozdowski.

Obecna na spotkaniu była również liczna reprezentacja działaczy oraz członków terenowych struktur LMiR reprezentujących: Klub "Bractwo Wiślane" LMiR - Wiceprezes kmdr por. Marek Jankiewicz, członkowie: Bogdan Koczko, Waldemar Bytner, Jerzy Giemza, Leszek Musiał, Wojciech Rębacz, Jan Wieczorek, Grzegorz Zawistowski oraz Zarząd Okręgu Mazowieckiego LMiR - Wiceprezesi: kmdr Józef Kowalewski i kpt. ż.ś. Jerzy Pielaciński z małżonką oraz Sekretarz Zarządu Hanna Potapowicz.

W imieniu Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie - Tadeusza Skoczka, przybyłych na spotkanie gości przywitał Paweł Bezak - historyk wojskowości, pracownik Działu Historii Muzeum Niepodległości w Warszawie. Po przedstawieniu szczegółowego programu przekazał głos prof. Marianowi Markowi Drozdowskiemu, będącemu moderatorem wczorajszego spotkania.

dsc01375 dsc01383 dsc01386 

Zgodnie z przyjętym programem jako pierwszy głos zabrał Wacław L. Kowalski, który podczas wystąpienia pt. "96 lat pracy Ligi Morskiej i Rzecznej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i rzecznej", zaprezentował historię oraz dokonania Stowarzyszenia o dużej tradycji, zasłużonego w tworzeniu polskiej państwowości oraz kształowaniu idei Polski Morskiej. To prawie wiek wydarzeń i historii pracy społecznej jej Członków, podczas którego LIGA kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę, ulegała przeobrażeniom, przetrwała II wojnę światową i zmiany ustrojowe. 

Temat ten kontynuował kmdr por. dr inż. Marek Jankiewicz, który podczas pokazu prezentacji mutimedialnej zaprezentował, sylwetki oraz zasługi wybranych członków LIGI, będących przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kierownictwa Polskiej Marynarki Wojennej, zarówno II Rzeczypospolitej, jak i okresu po II wojnie światowej. Wśród prezetowanych postaci znaleźli sie m.in.: wiceadmirał Kazimierza Porębski, Szef Departamentu Dla Spraw Morskich, Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, twórca polskiej marynarki i Szkoły Morskiej, inicjator i twórca "Bandery Polskiej" (LMiR), gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer, żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, uczestnik I wojny światowej i walk o niepodległość Polski oraz gen. bryg. Mariusz Zaruski, żołnierz Legionów Polskich, Prezes Komitetu Floty Narodowej, Członek Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, pierwszy Komandor Yacht Klub Polski, doświadczony żeglarza morski, literat i poeta, zamiłowany taternik i kawalerzysta, późniejszy nauczyciel i wychowawca pierwszego pokolenia żeglarzy morskich w kraju. 

dsc01390 dsc01392 dsc01395 

Kolejnym prelegentem tego wieczoru był prof. Marian Marek Drozdowski, który w wygłoszonym referacie pt. "Polityka morska i rzeczna inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego współczesnych kontynuatorów", zaprezentował dokonania oraz zasługi inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, polskiego wicepremiera, ministra skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej, budowniczego portu i miasta Gdyni - "Miasta z Morza i Marzeń". Podczas wystąpienia odniósł się do historycznych zapisów statystycznych dotyczących gospodarki morskiej okresu tworzenia się Polski Morskiej tj. okresu II Rzeczyspospolitej, w tym tworzenia się Polskiej Marynarki Wojennej i Polskiej Marynarki Handlowej. Dokonał zestawienia z danymi zebranymi po II wojnie światowej, w okresie III Rzeczypospolitej oraz przeprowadził analizę, której wyniki przedstawił we wnioskach swojego wystąpienia. Na zakończenie poinformował zebranych, że treść wygłoszonego referatu zostanie przekazana na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Honorowego Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej, zasłużonego wieloletniego Przewodnika naszej ligowej społeczności.

Następnym punktem programu spotkania była projekcja filmu dokumentalnego  pt. "Święto Morza w Gdyni 1932 r."przygotowanego w oparciu o historyczne fotografie będące w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Film przedstawił zapis pierwszej edycji "Święta Morza" w dn. 31 lipca 1932 r. w Gdyni, uroczystości o charakterze religijno-państowym, przedsięwzięcia którego inicjatorem był Andrzej Wachowiak, członek Zarządu Gdyńskiego Oddziału LMiK. W obchodach Święta Morza uczestniczyły najwyższe władze RP oraz samorządowe. Zgodnie z inicjatywą gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, każdemu Świętu Morza nadawany był charakter odpowiadający w danym roku specjalnie ważnemu wydarzeniu dziejowemu, dotyczącemu polskiej racji stanu w zakresie rozwoju naszej ekspansji morskiej.

Podczas pierwszego Święta Morza, obchodzonego w Gdyni w 1932 roku, ważnym akcentem było ślubowanie, które w imieniu przedstawicieli miast i powiatów pomorskich na ręce Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego złożył Starosta Pomorski Wincenty Łącki. Tekst ślubowania: ...zahartowani w dobie uporczywej obrony języka i ziemi, kultury i mienia oraz całej tradycji przed chciwym spadkobiercom rycerzy krzyżackich, wzmacniamy dziś nierozerwalność więzów naszych z Polską, ślubujemy Jej wierność i wytrwałość niezłomną.... Od tego czasu pod koniec czerwca każdego roku odbywało się święcenie kutrów, łodzi rybackich oraz imprezy i zawody morskie i rzeczne. 

dsc01402 dsc01403 dsc01410

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja panelowa, podczas której głos zabrali zaproszeni goście w tym. m.in. były senator Piotr Andrzejewski, Edward Kłopotowski oraz Janusz Taber, który podczas swojego wystąpienia przedstawił krótką historię, obchodzącego w tym roku jubileusz 90-lecia powołania, Yacht Klubu Polski. 

Na zakończenie spotkania istniała możliwość dokonania zakupu oraz uzyskania dedykacji autorów książki pt. "Liga Morska i Rzeczna - sojusznik ludzi morza i rzek".

Prezentacja Mutimedialna

"Polityka morska i rzeczna Rzeczypospolitej Polskiej..."

Święto Morza - Gdynia 1932

Muzeum Niepodległości

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 09:28