"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2014 Konsultacje społeczne aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

Konsultacje społeczne aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

Email Drukuj PDF

konsultacjekzgwWe wtorek, 25 listopada 2014 r. rozpoczął się proces konsultacji społecznych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami  (aPGW). To jedne z najważniejszych dokumentów w gospodarce wodnej kraju. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące aPGW dla wszystkich 10 obszarów dorzeczy może zgłosić każdy zainteresowany problematyką wodną w Polsce.

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga włączenia społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego jej wdrażania, zwłaszcza przy opracowaniu projektu aPGW. Osiągnięcie celów środowiskowych ujętych w aPGW oznacza korzyść dla wszystkich mieszkańców. Jednak osiągnięcie tych celów wiąże się z kosztami, które będą udziałem wszystkich korzystających z wód.

Stąd też do pełnego wdrożenia planów konieczna będzie akceptacja społeczna dla przewidzianych w nich rozwiązań, a akceptacja ta będzie tym większa, im większe będzie zaangażowanie mieszkańców w tworzeniu tych rozwiązań oraz im większy będą mieli wpływ na podejmowane decyzje.

"Głównym celem planowania w gospodarce wodnej jest poprawa stanu wód. Musimy przy tym zdawać sobie sprawę, że, jak mówi Ramowa Dyrektywa Wodna, woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie" - mówi Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Narzędziem, które ma wspierać osiągnięcie tego celu są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programy działań zmierzających do poprawy stanu wód. W Polsce plany gospodarowania wodami sporządzane są dla 10 obszarów dorzeczy, to jest Wisły i Odry oraz leżących w granicach naszego kraju części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Ücker.

Programy działań dla nich wszystkich zapisane są natomiast w jednym dokumencie, zwanym Programem wodno-środowiskowym kraju. Obejmuje on zarówno działania ograniczające odprowadzanie do wód zanieczyszczeń i poprawiające warunki dla życia biologicznego w wodach, jak i działania edukacyjne oraz organizacyjno-prawne. Plany po raz pierwszy zostały opracowane w roku 2009. Zgodnie  z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej muszą być aktualizowane co 6 lat.

"To na pewno dokument nie tylko dla wąskiej grupy ekspertów i fachowców. Ma on bowiem kapitalne znaczenie dla wszystkich, chociażby z punktu widzenia realizacji późniejszych procesów inwestycyjnych. Gdy uświadomimy społeczeństwu, że od gospodarki wodnej zależy jakość ich życia i np. miejsca pracy to ono zrozumie, że ten obszar powinien być w centrum zainteresowania" - dodaje Prezes Sumisławski.

Podczas konsultacji, które trwać będą do 26 maja 2015 r. można zapoznać się z projektami opracowywanych dokumentów oraz wnieść do nich uwagi.

Szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych znajdują się na stronie:  http://www.apgw.kzgw.gov.pl oraz http://www.rdw.kzgw.gov.pl/

Źródło: apgw.kzgw.gov.pl

Poprawiony: czwartek, 11 grudnia 2014 12:04