"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Posiedzenie Rady SAR

Email Drukuj PDF

sarWe wtorek, 18 listopada 2014 r., w siedzibie Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni, odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady SAR - Search & Rescue (Poszukiwania i Ratunku).

Obradom organu doradczego ministra infrastruktury w sprawach ratownictwa na morzu przewodniczył Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki, a spotkanie dotyczyło działalności bieżącej Rady.

Na wstępie Przewodniczący Rady gen. broni Marek Tomaszycki wręczył powołanie do składu Rady dla Wojciecha Zdanowicza, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Rada omówiła wyniki prac grupy roboczej w sprawie umożliwienia udziału sił Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych na morzu. Do projektu zmiany ustawy o bezpieczeństwie morskim Rada zaproponowała rozszerzenie zakresu działania Rady SAR o sprawy związane z zanieczyszczeniami na morzu i bezpośrednim oddziaływaniem na brzeg morski. Szeroko omówiono także projekt zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rekomendując możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego w działaniach służby SAR w ramach Państwowego Systemu Ratowniczego, w tym  współpracy na morzu.

*     *     *

Rada SAR jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu. W skład rady wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych: Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz inne jednostki będące w stanie udzielić pomocy, a także przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz dyrektor Służby SAR. Do zadań Rady SAR należy opiniowanie propozycji rodzajów oraz ilości sił i środków przydatnych do akcji poszukiwawczych i ratowniczych podejmowanych we współdziałaniu ze Służbą SAR oraz opiniowanie projektów Planu SAR, opiniowanie planów rozwoju Służby SAR, jak również inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia efektywności działań Służby SAR.

Źródło: com.wp.mil.pl, http://www.umsl.gov.pl/

Poprawiony: piątek, 21 listopada 2014 21:19