"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2014 Założenia do projektu ustawy Prawo wodne

Założenia do projektu ustawy Prawo wodne

Email Drukuj PDF

premierWe wtorek, 21 października 2014 r., Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne, przedłożone przez ministra środowiska.

Zgodnie z założeniami, nowa ustawa Prawo wodne ma umożliwić osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), czyli realizację zlewniowej polityki gospodarowania wodami, która spełni kryteria: funkcjonalności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości ekosystemów i akceptacji społecznej.

Obecnie podstawowym problemem w obszarze gospodarowania wodami jest niejasny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej przy utrzymaniu infrastruktury wodnej, co powoduje liczne problemy związane z podziałem zadań i ponoszeniem odpowiedzialności za ich realizację. Dlatego resort środowiska przygotował regulacje, na podstawie których zarządzanie gospodarką wodną będzie bardziej przejrzyste i efektywne.

W założeniach do nowej ustawy przede wszystkim zaproponowano:

  • zmianę struktury prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej w sprawach gospodarowania wodami (chodzi o rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych);
  • stworzenie racjonalnego systemu finansowania gospodarki wodnej;
  • wzmocnienie nadzoru ministra do spraw gospodarki wodnej nad instytucjami funkcjonującymi w obszarze gospodarki wodnej.

W ramach zmian strukturalnych przewidziano zmniejszenie liczby organów i urzędów z 15 (8 urzędów żeglugi śródlądowej i 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej) do 6 urzędów gospodarki wodnej (administracji rządowej) i 2 państwowych osób prawnych: zarządu dorzecza Wisły i zarządu dorzecza Odry. Zmniejszenie liczby urzędów umożliwi bardziej efektywne gospodarowanie wodą oraz jej optymalne wykorzystywanie w rolnictwie, energetyce i przemyśle. Możliwe będzie także bardziej racjonalne wydatkowanie środków finansowych, co zapewni skuteczniejszą realizację celów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Jednym z wielu zadań wykonywanych przez urząd gospodarki wodnej będzie wydawanie  pozwoleń wodnoprawnych, z wyłączeniem pozwoleń wydawanych przez starostę. W każdym urzędzie gospodarki wodnej będzie funkcjonował pion odpowiedzialny za realizację zadań dla żeglugi śródlądowej.

Założono, że minister ds. gospodarki wodnej będzie naczelnym organem administracji rządowej w sprawach gospodarowania wodami. Wzmocni się jego pozycja nadzorcza i koordynacyjna względem prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Ma to zapewnić skuteczny i efektywny nadzór nad gospodarką wodną jako całością.

Jeśli chodzi o nadzór ministra względem prezesa KZGW ma on polegać na zatwierdzaniu programów realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej, zatwierdzaniu corocznego sprawozdania z realizacji zadań, zatwierdzania planu kontroli gospodarowania wodami oraz polecaniu przeprowadzenia kontroli nieujętych w planie kontroli. Minister będzie także zatwierdzał sprawozdania (finansowe i z działalności) sporządzane przez zarządy dorzeczy: Wisły i Odry.

Przewidziano też powołanie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, jako organu opiniodawczo-doradczego ministra ds. gospodarki wodnej. Zastąpi ona Krajową Radę Gospodarki Wodnej (organ opiniodawczo-doradczy prezesa KZGW), która zostanie zlikwidowana. Jednocześnie przy każdym urzędzie gospodarki wodnej powstanie rada gospodarki wodnej (będzie ich 6, czyli tyle ile urzędów gospodarki wodnej).

Z kolei prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej będzie pełnił funkcję centralnego organu rządowego w sprawach gospodarowania wodami, a zwłaszcza zarządzania nimi i korzystania z nich. Będzie nadzorował nowo powołane urzędy gospodarki wodnej oraz zarządy dorzeczy: Wisły i Odry.

Nadzór prezesa KZGW nad urzędami gospodarki wodnej ma polegać m.in. na zatwierdzaniu planów ich działalności i sprawozdań z ich wykonania oraz możliwości wydawania poleceń przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania wodami w regionie wodnym. Będzie też nadzorował proces inwestycyjny prowadzony w gospodarce wodnej przez zarządy dorzeczy.

Zgodnie z założeniami, zostaną utworzone zarządy dorzeczy: Wisły i Odry (państwowe osoby prawne), które będą odpowiedzialne za inwestycje i utrzymanie infrastruktury wodnej.

Przy zarządach dorzeczy zostaną powołane komitety konsultacyjne, jako zespoły opiniodawczo-doradcze dyrektorów zarządów dorzeczy. Zajmą się opiniowaniem m.in. projektów programów związanych z utrzymaniem wód, gospodarką wodną i prowadzeniem inwestycji w gospodarce wodnej.

Do zarządów dorzeczy kierowana będzie część wpływów z opłat i kar środowiskowych, będących przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozwiązanie to zapewni środki w odpowiedniej wysokości na utrzymanie infrastruktury wodnej i inwestowanie w gospodarce wodnej. Nowe przepisy zwiększą też rolę wojewodów w zarządzaniu obszarem działań przeciwpowodziowych, w tym podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i związanych z utrzymaniem infrastruktury przeciwpowodziowej. Z wojewodami trzeba będzie uzgadniać aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym na tych obszarach oraz ich aktualizacje, a także plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Ponadto, dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej będą zobowiązani do uzgadniania z wojewodą kolejnych aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni, a także planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.

Zgodnie z założeniami, do zarządów dorzeczy zostaną przypisane śródlądowe drogi wodne oraz wody graniczne, szczególnie istotne dla kształtowania zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej. Za pozostałe wody płynące, nie należące do zarządów dorzeczy, odpowiedzialność będą ponosić marszałkowie województw - będą je utrzymywać i prowadzić na nich inwestycje.

Zmodyfikowane zostaną przepisy dotyczące melioracji szczegółowych, czyli działania spółek wodnych. Ze względu na zmniejszającą się efektywność działania tych spółek i problemy z poborem składek członkowskich - założono powierzenie utrzymania melioracji szczegółowych gminom. Do końca 2020 r. gminy mają otrzymywać dotacje podmiotową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych.

O przygotowaniu założeń do nowej ustawy zdecydowały względy formalne (jej dotychczasowe zmiany uczyniły ją nieprzejrzystą) i merytoryczne (pojawiły się nowe przepisy unijne wymagające wprowadzenia odmiennych regulacji).

Źródło: premier.gov.pl

Poprawiony: środa, 22 października 2014 12:33