"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna ROZPOCZYNAMY KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (PPSS)

ROZPOCZYNAMY KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (PPSS)

Email Drukuj PDF

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

ss

Zapraszamy do zapoznania się projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy.

W Polsce, w ostatniej dekadzie obserwuje się częstsze występowanie problemu suszy. Scenariusze zmian klimatu wskazują na pogłębienie się skali zjawiska oraz coraz dłuższych okresów jego trwania w ciągu roku, w szczególności w pasie środkowej Polski. Mając powyższe na uwadze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało po raz pierwszy projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który następnie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Od 15 sierpnia 2019 r. zaczęły się półroczne konsultacje społeczne. W ramach konsultacji zaplanowano spotkania konsultacyjne w 15 miastach w Polsce. Szczegóły dot. PPSS jak i konsultacji społecznych można znaleźć na stronie:www.stopsuszy.pl.

Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód, co najmniej dobrej jakości, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. PPSS wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności).
Prace nad planem zostaną sfinalizowane do końca 2020 r., a następnie dokument zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać na BIP MGMiŻŚ pod adresem:

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne do wglądu pod adresem:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
Piętro III, pok. 309
MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można składać od 15 sierpnia 2019 do 15 lutego 2020 r. przy użyciu formularza do składania uwag :
- drogą elektroniczną na podany adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.stopsuszy.pl,
- drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem "konsultacje społeczne DGWiŻŚ":
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
- osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- osobiście, w formie pisemnej za pomocą formularza do zgłaszania uwag, podczas 15 spotkań konsultacyjnych, których dokładne miejsca i terminy spotkań dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostaną bez rozpatrzenia.

Poprawiony: sobota, 17 sierpnia 2019 13:47