"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okMINISTER ANNA MOSKWA NA SPOTKANIU KIEROWNICTWA PORTU GDAŃSK Z AMBASADORAMI

Email Drukuj PDF

W Gdańsku 22 sierpnia 2019 roku odbyło się spotkanie kierownictwa Portu Gdańsk z ambasadorami oraz przedstawicielami ambasad Białorusi, Gruzji, Chin, Holandii, Indonezji, Korei, Malezji, Węgier, Ukrainy oraz Rumunii. W wydarzeniu wzięła udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa.

moskwa

Minister Moskwa w swoim przemówieniu poinformowała zaproszonych gości o ogromnym potencjale związanym z gospodarką morską, przede wszystkim z jej rozwojem, z przemysłem stoczniowym, z żeglugą i rozwojem portów. Minister zaznaczyła fakt, że Polska kandyduje do Rady IMO na lata 2020-2021.
Kierownictwo portu przedstawiło zaproszonym gościom aktualny stan współpracy z różnymi krajami, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany przyszłościowe portu na najbliższe lata - m.in. inwestycję Portu Centralnego w Gdańsku.
Po zakończeniu prezentacji goście zostali zaproszeni na wizytę studyjną do Głębokowodnego Terminala Kontenerowego (Deep Container Terminal). Niektórzy Ambasadorowie dopiero od niedawna rozpoczęli swoją misję dyplomatyczną w Polsce i po raz pierwszy mieli okazję spotkać się kierownictwem portu oraz zobaczyć Port Gdańsk oraz terminal DCT.

MGMiŻŚ

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2019 18:21
 

45 LAT TEMU ZMARŁ EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

Email Drukuj PDF

eugeniusz kwiatkowski--45 lat temu, 22 sierpnia 1974 r., zmarł Eugeniusz Kwiatkowski - człowiek, który zbudował Gdynię i miał wizję gospodarczego zjednoczenia Polski przez stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Poprawiony: czwartek, 22 sierpnia 2019 14:25
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm13

Uczestnicy uroczystego posiedzenia w sali Kasyna Garnizonowego. Przemawia prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Stanisław Kwaśniewski. Grudzień 1938 r.

Poprawiony: środa, 21 sierpnia 2019 14:20
 

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ

Email Drukuj PDF

DO MORZA MIAŁ OGROMNY SZACUNEK I POKORĘ. ANDRZEJ MENDYGRAŁ NIE ŻYJE

am

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że na wieczną wachtę odszedł Andrzej Mendygrał - wybitny żeglarz i poeta, oficer Polskiej Marynarki Handlowej, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, znany wszystkim wielbicielom szant i muzyki żeglarskiej.

- Morze niemal zawsze pachnie inaczej. Regiony mają swoje zapachy. Zimne wody północne pachną inaczej niż ciepłe wody okołozwrotnikowe czy równikowe. Nie jest to zapach przejmujący. Jest to zapach odbierany przez człowieka w sympatyczny sposób, kojarzy mi się z życiem. Więcej niż pół życia spędziłem na morzu. Śni mi się morze, śnią mi się statki - mówił na antenie Radia Szczecin.

Kpt. Andrzej Mendrygał dowodził brygantyną "Henryk Rutkowski", żaglowcem pasażerskim "Peace", kanadyjską "Concordią", żaglowcem badawczym PAN "Oceania" i brygiem "Fryderyk Chopin". Był autorem ogromnej liczby polskich tekstów pieśni żeglarskich m.in. "Hiszpańskie Dziewczyny", "Pod Jodłą", "Szanta Oliwska" wykonywanych przez najbardziej znane zespoły z nurtu morskiego folku. Był też dziennikarzem, autorem programów morskich dla Telewizji Polskiej. Miał 73 lata.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

Poprawiony: wtorek, 20 sierpnia 2019 14:45
 

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA RZECZ RZEKI BUG

Email Drukuj PDF

bug-logo pgw

W minionym tygodniu Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Agnieszka Szymula podpisała w imieniu Prezesa Wód Polskich umowę o współpracy w Rejonie Wodnym Bugu z Regionalnym Zarządem Zasobów Wodnych Bugu i Sanu we Lwowie. Niniejsza umowa dotyczy kontynuacji wspólnych działań na rzecz rzeki Bug, sięgających 1996 roku, kiedy to rządy obydwu krajów podjęły decyzję o obopólnych staraniach dla transgranicznej gospodarki wodnej.
Jak wskazała Dyrektor Szymula "w dobie zmian klimatycznych, efektywne zarządzanie zasobami wodnymi powinno być naszym wspólnym celem, którego realizacja nastąpi poprzez wdrażanie zasad Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na obszarze zlewni transgranicznej rzeki Bug".
Wśród najistotniejszych założeń do realizacji należy wymienić m. in. osiągnięcie dobrego stanu wód oraz bezpiecznego dla zdrowia ludności stanu całego środowiska wodnego, zapewnienie racjonalnego i bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych jako czynnika zrównoważonego rozwoju regionu, zachowanie lub odbudowanie zdegradowanych ekosystemów wodnych i obszarów chronionych. Ponadto kluczowym elementem jest również stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i oceny danych dotyczących zasobów wodnych, opracowanie procedur podejmowania decyzji i konsultacji przy udziale społeczeństwa, przedstawicieli władz lokalnych i użytkowników wód, a także opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym i materiałów edukacyjnych związanych z ochroną zasobów wodnych.
Dyrektor lubelskiego RZGW podkreśliła i zapewniła, iż "współpraca z naszej strony będzie opierać się na zasadach współdziałania, partnerstwa, równości i dobrosąsiedztwa, a realizowana zostanie m. in. poprzez spotkania ekspertów, warsztaty, seminaria oraz działania propagujące zlewniowe gospodarowanie wodą skierowane do organów administracji rządowej i samorządowej oraz opinii publicznej".
"Jestem przekonany, iż nasze międzynarodowe działania, prace, przedsięwzięcia przyniosą wymierne korzyści oraz wpłyną pozytywnie na gospodarkę wodną rzek granicznych" - dodał na zakończenie Andriej Kowtun, Dyrektor Regionalnego Zarządu Zasobów Wodnych Bugu i Sanu we Lwowie.
Niniejsza umowa została podpisana na okres 3 lat.

Poprawiony: poniedziałek, 19 sierpnia 2019 13:13
 

POLSKA FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

Email Drukuj PDF

wawel

wawe123

 

KOMUNIKATY NAWIGACYJNE

Email Drukuj PDF

Komunikat Nawigacyjny nr 32/2019
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z obecną sytuacją hydrologiczną szlak żeglowny Bugu od Jeziora Zegrzyńskiego do ujścia Liwca (km 0 - 42,2) oraz szlak żeglowny Narwi od Jeziora Zegrzyńskiego do ujścia Orzyca (km 56 - 83,5) nie spełniają wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych.

W związku z powyższym uprawianie żeglugi na wyżej wymienionych odcinkach dróg wodnych Bugu i Narwi może się odbywać wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Poprawiony: niedziela, 18 sierpnia 2019 14:41
 

ROZPOCZYNAMY KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (PPSS)

Email Drukuj PDF

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

ss

Zapraszamy do zapoznania się projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy.

W Polsce, w ostatniej dekadzie obserwuje się częstsze występowanie problemu suszy. Scenariusze zmian klimatu wskazują na pogłębienie się skali zjawiska oraz coraz dłuższych okresów jego trwania w ciągu roku, w szczególności w pasie środkowej Polski. Mając powyższe na uwadze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało po raz pierwszy projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który następnie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Od 15 sierpnia 2019 r. zaczęły się półroczne konsultacje społeczne. W ramach konsultacji zaplanowano spotkania konsultacyjne w 15 miastach w Polsce. Szczegóły dot. PPSS jak i konsultacji społecznych można znaleźć na stronie:www.stopsuszy.pl.

Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód, co najmniej dobrej jakości, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. PPSS wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności).
Prace nad planem zostaną sfinalizowane do końca 2020 r., a następnie dokument zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać na BIP MGMiŻŚ pod adresem:

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne do wglądu pod adresem:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
Piętro III, pok. 309
MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można składać od 15 sierpnia 2019 do 15 lutego 2020 r. przy użyciu formularza do składania uwag :
- drogą elektroniczną na podany adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.stopsuszy.pl,
- drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem "konsultacje społeczne DGWiŻŚ":
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
- osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- osobiście, w formie pisemnej za pomocą formularza do zgłaszania uwag, podczas 15 spotkań konsultacyjnych, których dokładne miejsca i terminy spotkań dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostaną bez rozpatrzenia.

Poprawiony: sobota, 17 sierpnia 2019 13:47
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm12

Prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Stanisław Kwaśniewski wygłasza przemówienie.

 

ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R

Email Drukuj PDF

1920-1921

1922-1923

1924-1925