"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okNASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

231-polskie-wybrzeze-baltyku 1

"Pierwsza tak wyczerpująca publikacja o przystaniach polskich wód morskich.
Czytelnik znajdzie tu locję (oznakowanie, głębokości, współrzędne geograficzne, instrukcje nawigacyjne), a także informacje dotyczące:opłat,warunków postoju, dostępnych urządzeń i udogodnień,stacji paliw, fachowców i sklepów żeglarskich,służb ratowniczych i administracji morskiej,mostów zwodzonych i śluz,atrakcji turystycznych i historii miejscowości.

Podajemy łącznie ok. 300 przydatnych w czasie rejsu numerów telefonów.
Prezentowane w książce plany powstały głównie na podstawie publikacji nautycznych Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Autor odwiedził wszystkie przystanie, zweryfikował, wybrał i rozszerzył informacje, koncentrując się na ważnych w żegludze rekreacyjnej elementach."

Poprawiony: sobota, 17 marca 2018 18:04
 

KONFERENCJA NAUKOWA 450 LAT POLSKIEJ ADMINISTRACJI MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

450

Konferencja Naukowa 450 lat polskiej administracji morskiej, nad którą patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Urząd Morski w Gdyni. Patronat nad konferencję objął również Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej Marek Gróbarczyk.

Rada Programowa:

Przewodniczący: dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Członkowie:
dr Piotr Lewandowski - dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB
prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
dr hab. Eugeniusz Bojanowski
dr hab. Andrzej Gaca
dr hab. Dariusz Nawrot

Założenia konferencji

Utworzenie przez króla Zygmunta II Augusta 24 marca 1568 roku Komisji Morskiej, to nie tylko jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w dziejach I Rzeczypospolitej, ale także znaczące wydarzenie w dziejach administracji morskiej. Komisja Morska Zygmunta Augusta była jednym z pierwszych tego typu urzędów w świecie.
Należy również dodać, iż pomimo stosunkowo krótkiego, bo niespełna czteroletniego okresu swej działalności, Komisja Morska na trwałe wpisała się w historię Rzeczypospolitej. To w dużej mierze dzięki jej dokonaniom Polska, która za panowania ostatnich Jagiellonów stanęła u szczytu swej potęgi na lądzie, stała się także potęgą na morzu. Również dzięki Komisji Morskiej położone zostały solidne podwaliny współczesnej administracji morskiej.

Powyższe aspekty potrzebują współcześnie ponownego przedyskutowania z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, nie tylko w celu ukazania genezy i dorobku Komisji Morskiej. Potrzebne jest również szersze ukazanie wielowiekowych dziejów Polski morskiej w mało rozpoznanym kontekście prawno-administracyjnym. Pozyskana w ten sposób wiedza może również posłużyć za obszar odniesienia dla wszystkich, którzy podejmą się analizy i opracowania strategii rozwojowej administracji morskiej w uwarunkowaniach XXI wieku.

Konferencja skierowana jest do ludzi nauki i praktyków, nauczycieli akademickich, doradców zawodowych, środowisk samorządowych, pracodawców i pracowników morza.

Przewiduje się cztery bloki problemowe:

1. Administracja morska w I Rzeczypospolitej
2. II Rzeczpospolita
3. Administracja morska w PRL
4. Administracja morska - współczesne zadania, uwarunkowania działalności

Zaprezentowane przez uczestników konferencji referaty zostaną zamieszczone w pracy zbiorowej, poświęconej powyższej problematyce.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poprawiony: czwartek, 15 marca 2018 08:33
 

WYBRANO DYREKCJĘ TŻŚ WE WROCŁAWIU

Email Drukuj PDF

tzs

Wybrano dyrekcję Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Dyrektorem szkoły został Paweł Zapart.
Placówka obecnie jest wyposażana w specjalistyczny sprzęt. Statek "Westerplatte" na którym uczniowie TŻŚ będą zdobywać praktyczne umiejętności jest obecnie modernizowany w celu dostosowania go do aktualnych wymogów. Pierwszy dzwonek szkolny rozlegnie się już we wrześniu. Początkowo naukę w technikum rozpocznie 26 uczniów.

Nauka w technikum będzie trwała cztery lata. Program kształcenia podzielono na dwie dwuletnie części. Pierwszy moduł obejmuje przedmioty związane z żeglugą. Drugi nie ma jeszcze nazwy, ale roboczo nazwano go mechanicznym. Oba uzupełnione zostaną miesięcznymi praktykami na statkach.

Wrocławska Śródlądówka została założona w 1947 r. Przez 58 lat działała w kampusie przy ul. Brucknera 10, gdzie obecnie znajduje się XIV Liceum Ogólnokształcące. Jak informuje Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, "powodem wygaszenia szkoły był m.in. upadek żeglugi na najważniejszych drogach rzecznych Polski".

GospodarkaMorska.pl
Na zdjęciu statek szkolny Westerplatte, na którym doświadczenie zdobywali uczniowie dawnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu/fot. Paweł Zapart

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 15:28
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

marzec

 

ROZPORZĄDZENIE O WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ DYREKTORÓW RZGW OPUBLIKOWANE

Email Drukuj PDF

wody

9 marca w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rozporządzenie ma na celu przyporządkowanie gmin do właściwego miejscowo organu regulacyjnego - dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Załącznik do rozporządzenia zawiera informację o przyporządkowaniu każdej z 2478 gmin w Polsce do poszczególnych RZGW.
Rozporządzenie wchodzi w życie 10 marca 2018 roku. Jego treść jest dostępna na stronie internetowej Dziennika Ustaw RP.
Poprawiony: piątek, 09 marca 2018 18:04
 

ŻYCZENIA DLA PAŃ

Email Drukuj PDF

dzien-kobiet2

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się szczęśliwe!

Poprawiony: środa, 07 marca 2018 20:21
 

KOLEJNY KROK KU UŻEGLOWIENIU WISŁY

Email Drukuj PDF

2 2 wislawisla

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął się opracowania studium wykonalności dla modernizacji Wisły. Opracowanie dokumentu zleci odpowiedniemu wykonawcy. W przetargu zgłoszono cztery oferty.

Tuż przed końcem 2017 roku ZMPG ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych. Mowa tu o drodze E-40 od Gdańska do Warszawy i dalej do granicy polsko-białoruskiej w Brześciu oraz drodze E-70 na odcinku od Wisły do Elbląga. Właśnie otwarto oferty, które złożyły cztery podmioty: dwa przedsiębiorstwa (DHV Hydroprojekt oraz Halcrow Group Limited, ELMS HOUSE) i dwa konsorcja (TRACTEBEL ENGINEERING S.A., WYG International, WTU wraz z "PROJMORS" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, a także ARCADIS z Ernst &Young).

- Opracowanie studium to proces złożony i wymagający ogromnej wiedzy oraz doświadczenia. Projekt modernizacji Wisły będzie miał wpływ na cały kraj, jego bezpieczeństwo hydrologiczne, gospodarkę, rolnictwo czy turystykę. Chcemy, by Ministerstwo Gospodarki Morskiej otrzymało dokument, który szczegółowo odpowie na pytania o sposób realizacji planu udrożnienia Wisły - mówi Łukasz Greinke, prezes ZMPG S.A.

W studium znajdą się szczegółowe analizy, dzięki którym będzie można sprawdzić, czy istnieją ograniczenia techniczne, finansowe, organizacyjne, prawne i inne, które uniemożliwiają realizację projektu modernizacji Wisły. Dokument ma także zawierać ocenę, czy przedsięwzięcie jest uzasadnione z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia. Na każdym etapie opracowywania studium wykonawca musi zwracać szczególną uwagę na warunki ekologiczne oraz dokumenty dotyczące ochrony środowiska, m.in. Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę Ptasią, Dyrektywę Siedliskową czy zespół dyrektyw tworzących Sieć Obszaru NATURA 2000.

Poprawiony: środa, 07 marca 2018 19:58 Więcej…
 

MGMiŻŚ PRZYGOTOWAŁO PRZEWODNIK DLA ŻEGLARZY I ARMATORÓW JACHTÓW

Email Drukuj PDF

STRONA MGMiŻŚ:https://www.gov.pl/gospodarkamorska

przewodnik

Poprawiony: poniedziałek, 05 marca 2018 20:28
 

TRZY ROCZNICE

Email Drukuj PDF

wala1

Poprawiony: niedziela, 04 marca 2018 17:20 Więcej…
 

POLSKA I FRANCJA PODJĘŁY WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

gruby

Élisabeth Borne, minister transportu Republiki Francuskiej odwiedziła Warszawę na zaproszenie Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Głównymi tematami rozmów był wodny transport śródlądowy, inwestycje na polskich rzekach, dekarbonizacja transportu morskiego oraz zaproszenie Francji do udziału w Światowych Dniach Morza w Szczecinie.

Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że przywrócenie żeglugi śródlądowej w Polsce jest priorytetem rządu. Polska stanowi przykład determinacji w walce o odzyskanie żeglowności Odry i Wisły. W krótkim czasie istnienia ministerstwa udało się przystąpić do konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu) i uchwalić stosowne dokumenty strategiczne. Ponadto dokonaliśmy inwentaryzacji części składowe śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Ogłoszono też przetarg na opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły.

Poprawiony: sobota, 03 marca 2018 14:19 Więcej…